info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  81682  
   
  Danes smo:  
  20.9.2021, 22:19:57;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
 
[03.06.2005]

   RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA V SODELOVANJU S POŠTNO BANKO SLOVENIJE d.d. OBJAVLJA

RAZPIS

sredstev za pospeševanje razvoja obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2005

Razpis je objavljen na podlagi 6. člena statuta občine Slovenska Bistrica in Odloka o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2005 (Ur.l. RS št. 17, 27/05).
Sredstva za pospeševanje razvoja obrti in drobnega gospodarstva se dodeljujejo v obliki kreditov pod ugodnejšimi pogoji.

1. SPLOŠNI POGOJI RAZPISA
Na razpis se lahko prijavijo:
- samostojni podjetniki posamezniki, obrtniki
- gospodarske družbe v zasebni lasti, ki se po zakonu uvrščajo med enote malega gospodarstva.
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oz. pri pristojnem sodišču vložili zahtevo za vpis družbe v sodni register.
- občani samostojnih poklicev.
- od prosilcev, ki se nahajajo na istem naslovu in so v ožji sorodstveni povezavi se kreditna sredstva odobrijo samo enemu prosilcu. Prav tako lahko ena oseba, ki ima registriranih več podjetij zaprosi za samo en kredit v določeni višini.
- odobrena kreditna sredstva se morajo uporabiti za širitev dejavnosti na območju občine.
- sredstva se dodelijo prosilcem, ki poleg navedenih pogojev v razpisu izpolnjujejo pogoje, ki jih zahteva banka.

2. NAMEN RAZPISA
Krediti pod ugodnejšimi pogoji so namenjeni pospeševanju razvoja obrti in drobnega gospodarstva v občini za širitev proizvodnje, storitveno proizvodnih dejavnosti, turističnih in nočitvenih zmogljivosti, povečanju zaposlovanja in samozaposlovanja.
Pri dodeljevanju kredita bodo upoštevani naslednji kriteriji (točkovanje prosilcev):
- prosilec iz navedenega naslova še ni prejel kredita 25 točk
- prosilec se samozaposluje 20 točk
- dodatno bo zaposlil vsaj dva delavca 10 točk
- vlaganja v proizvodne dejavnosti 30 točk
- proizvodno storitvene dejavnosti 15 točk
- storitvene dejavnosti 5 točk
- izgradnja turistične infrastrukture 30 točk
- dejavnost se izvaja v Sl. Bistrici, Pragerskem, Poljčanah 5 točk
- ostali manjši kraji v občini 10 točk
- demografsko ogrožena območja (po zakonu) 15 točk

3. RAZPISANI ZNESEK
Višina razpisanih sredstev znaša 321.420.000 SIT.

4. KREDITNI POGOJI
Krediti se bodo dodeljevali pod naslednjimi pogoji:
- obrestna mera: 3 % realna fiksna obrestna mera letno;
- višina kredita: do 50% predračunske vrednosti naložbe, vendar praviloma največ do 5.000.000 SIT;
- rok vračila 3 leta oz. 5 let;
- moratorij 6 mesecev;
- možne oblike zavarovanja kredita z zavarovalno premijo, hipoteko, jamstvo druge pravne ali fizične osebe, garancijo banke komitenta;
- ostali pogoji v skladu z akti banke.
5. ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je do vključno 17. junija 2005 . Vloga se vloži pri Poštni banki Slovenije d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Prosilce za kredite bo obiskal zaposlen iz PBS d.d. osebno, možnost pa je tudi za dogovor terminov na Pošti v Slov. Bistrici.
Obravnavale se bodo samo dokumentacijsko popolne in pravočasno prispele vloge.
6. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Samostojni podjetniki k vlogi priložijo:
· vloga za kredit (obrazec PBS)
· fotokopija osebnega dokumenta
· priglasitveni list, obrtniki še obrtno dovoljenje
· potrdilo o vpisu v vpisnik podjetnikov (na DURS-u, ne starejše kot 30 dni)
· potrdilo o plačanih davkih (na DURS-u, ne starejše kot 30 dni)
· izjava o lastnem premoženju (obrazec PBS) s prilogami
· zadnja odločba o davku na dohodek iz dejavnosti
· zadnja potrjena davčna napoved z bilanco stanja in uspeha ter ostalimi prilogami
· tekoči finančni podatki oz. ocena poslovanja za tekoče leto (bilanca stanja in uspeha)
· potrdilo dosedanje poslovne banke o prometu na TRR v preteklem in tekočem letu ter morebitnih blokadah

Podjetja oz. gospodarske družbe k vlogi priložijo:
· vloga za kredit (pripravi jo kreditojemalec na svojem dopisu),
· redni izpisek iz sodnega registra (registracija podjetja, zadnja sprememba), ki ne sme biti starejši od treh mesecev (v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja Ur.L. št.59 z dne 5.7.2002),
· obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt ,
· bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz bilančnega dobička/izgube za leto 2004 - AJPES (v primeru opravljenih revizij poslovanja tudi revizijsko poročilo),
· tekoči finančni podatki (izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za tekoče leto),
· fotokopija podpisnega kartona, pooblaščenih osebah za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu (pri vseh bankah kjer je odprt transakcijski račun),
· potrdilo o stanju in blokadah na transakcijskem računu, kjer ima podjetje oz. gospodarska družba odprt transakcijski račun,
· informacija o komitentu (predstavitev podjetja obrazec PBS),
· preglednica največjih obveznosti po dobaviteljih (obrazec PBS,
· preglednica največjih terjatev po kupcih (obrazec PBS),
· fotokopija veljavnega osebnega dokumenta oseb, pooblaščenih oseb za zastopanje podjetja oz. gospodarske družbe.

7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije in obrazce PBS za vlogo prosilci dobijo na Poštni banki Slovenije d.d, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor (za samostojne podjetnike: g. Boris Bobek tel. 2288206 in g. Damjan Koren tel. 2288394 ; za gospodarske družbe: ga. Jelka Žugman tel. 2288244 in g. Gregor Šuntner tel. 2288241), ter na Oddelku za gospodarstvo (g. Gabrijel Cintauer, tel. 843 28 40) in Razvojno informacijskem centru, Kolodvorska 10, Slov. Bistrica (g. Branko Žnidar), tel. 843 28 42.

Prosilci so o zaključku investicije oz. 6 mesecev po izkoriščenju kredita dolžni obvestiti o tem občinski oddelek za gospodarstvo.

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
Županja:
Irena MAJCEN

Poštna banka Slovenije
Uprava banke:
mag. Jožica CAPUDER
Viktor LENCE
mag. Drago PIŠEK

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]