info@ooz-sb.si  
 DOMOV
 PREDSTAVITEV
 AKTUALNO
 ČLANKI
 OBRAZCI
 POČITNIŠKE KAPACITETE
 FOTOGALERIJA
IMENIK OBRTNIKOV
Vsebina samo za Člane OOZ Slov. Bistrica
 
  PREDSTAVITEV OOZ SLOV. BISTRICA  
   
 
VIZITKA
DEJAVNOSTI
ORGANIZIRANOST
ZAPOSLENI
ZGODOVINA
STATUT OOZ SLOVENSKA BISTRICA
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
POSTANITE NAŠ ČLAN
 
  STATISTIKA  
   
  Obiskovalec št.:  
  10844  
   
  Danes smo:  
  24.5.2024, 17:43:21;  
  ZANIMIVE POVEZAVE  
   
 
POSTANITE ČLAN
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNIK-PODJETNIK
SVETOVALNI IN IZOBRAŽEVALNI CENTER OZS
MOZAIK PODJETNIH - UGODNOSTI
MOZAIK PODJETNIH - POČITNICE
MOJ OBRTNIK
NAŠA FACEBOOK STRAN
OZS NA TWITTERJU
KATALOG ČLANOV OOZ SLOVENSKA BISTRICA
 
 
 
 
  Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, številka 50/1994, 36/2000- ZPDZC, 61/2000, 42/2002, 31/2003 Odločba US: U-I-90/99-30, 18/2004, 40/2004- UPB1, 117/2006-ZDavP-2, 102/2007, 30/2013 (36/2013 popr.)) in na podlagi 16. člena Statuta OOZ Slovenska Bistrica, z dne 22. aprila 2008, z dne 6. maja 2016, je Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, na svoji redni seji dne 29.5.2020, po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora Obrtno podjetniške zbornice Slovenije (številka 1848-4/2020-UO OZS, z dne 26.5.2020) sprejela

STATUT
OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE
SLOVENSKA BISTRICAI. Splošne določbe

1. člen
Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je oseba javnega prava in je samostojna, strokovno-poslovna, nestrankarska organizacija.


2. člen
1/ V zbornico in hkrati v Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji.

2/ V zbornico in hkrati v OZS se lahko, zaradi zagotavljanja skupnih interesov in strokovnosti, včlanijo tudi vse druge fizične in pravne osebe.

3/ Zbornica je pristojna za včlanitev tistih subjektov, ki imajo na območju delovanja zbornice:
a/ registriran poslovni naslov;
b/ registriran naslov stalnega prebivališča, v kolikor subjekt nima poslovnega naslova registriranega v Poslovnem registru Slovenije.
Za člane, ki nimajo poslovnega naslova registriranega v Republiki Sloveniji ali niso državljani Republike Slovenije, je pristojna OOZ po izbiri člana.


3. člen
1/ Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov.

2/ V organe zbornice so lahko izvoljeni oziroma imenovani ter v njih delujejo le predstavniki aktivnih članov iz drugega odstavka 11. člena Statuta.

3/ Aktivni člani so vse fizične in pravne osebe, ki kot glavno dejavnost opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji.


II. Ime in sedež zbornice

4. člen
Zbornica je pravna oseba javnega prava s firmo: Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica.
Skrajšana firma zbornice je: OOZ Slovenska Bistrica.
Sedež zbornice: Špindlerjeva 2e, 2310 Slovenska Bistrica.
Firma zbornice v angleškem jeziku je: Regional Chamber of Craft and Small Bussines Slovenska Bistrica.
Zbornica ima svoj znak, ki je kvadratne oblike, z vrisanim enim večjim in tremi manjšimi krogi. Znak se uporablja enobarvno ali v kombinaciji dveh barv. Sestavni del znaka je napis Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica ali kratica OOZSB.
Zbornica ima žig okrogle oblike z navedbo imena in sedeža, prav tako pa zbornica lahko uporablja žig samo z navedbo imena.
Zbornica nadaljuje s tradicijo Obrtnega združenja občine Slovenska Bistrica, Obrtne zbornice Slovenska Bistrica in Območne obrtne zbornice Slovenska Bistrica.
Zbornica je vpisana v registru območnih obrtno-podjetniških zbornic pri OZS in v Poslovnem registru Republike Slovenije.III. Območja delovanja zbornice

5. člen
1/ Zbornica deluje na območju občin Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica.
2/ Območje delovanja zbornice se vpiše v Register območnih obrtno-podjetniških zbornic pri OZS.
3/ Območje delovanja zbornice se lahko spremeni na podlagi sklepa o spremembi območja delovanja zbornice, ki ga sprejme Skupščina zbornice.
4/ Sklep je sprejet ter velja pod pogojem, da je v celoti usklajen s sklepom vsaj še ene območne obrtno-podjetniške zbornice, ki spreminja območje delovanja.
5/ Sprememba območja delovanja zbornice predstavlja spremembo statuta ter začne veljati z dnem veljave čistopisa Statuta, skladno s 3. odstavkom 56. člena tega Statuta.
6/ Za zastopanje interesov svojih članov pred organi lokalnih ali regionalnih skupnosti, se zbornica lahko povezuje z drugimi območno obrtno-podjetniškimi zbornicami.


IV. Dejavnost

6. člen
1/ Zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri OZS.

2/ Zbornica ščiti in zastopa interese članov, skrbi za njihov ugled s tem, da opravlja predvsem naslednje naloge oziroma opravila:
a/ zastopa interese članov pred lokalnimi oziroma regionalnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske politike, sodeluje v postopkih njihovega spreminjanja in oblikuje mnenja, stališča ter predloge gospodarstva za spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike;
b/ preko Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sodeluje pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije;
c/ opravlja splošno strokovno svetovanje in tudi splošno strokovno pomoč članom;
č/ vodi obrtni register za fizične in pravne osebe, ki imajo poslovni sedež na območju, katerega pokriva zbornica;
d/ zagotavlja prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za vodenje postopkov, ki jih zbornici poveri OZS;
e/ sodeluje pri izvajanju nalog, ki jih izvaja OZS na podlagi posamičnega ali skupinskega-medsebojnega interesa za uresničitev posameznih ciljev in nalog ali skupno zastavljenih nalog z namenom zagotavljanja celovitosti delovanja zbornice in OZS kot celovitega zborničnega sistema;
f/ posreduje informacije OZS za pospeševanje razvoja podjetništva, za spremljanje in obravnavo problematike obrti;
g/ razvija informacijski sistem in posreduje sodobne marketinške ter tehnično-tehnološke informacije doma in v tujini ter v ta namen sodeluje z drugimi informacijskimi sistemi, predvsem z informacijskim sistemom OZS;
h/ sodeluje z drugimi organizacijami na domačem in tujih trgih, sodeluje in se včlanjuje v mednarodna združenja obrti;
i/ usklajuje, zastopa interese članov in vzpodbuja uvajanje sodobnih tehnologij, promovira politiko kakovosti, sodobnih metod vodenja in organiziranja obratovalnic ter družb in drugih elementov izobraževanja pri delu in poslovanju;
j/ skrbi za ohranjanje in razvoj tradicionalnih ter umetnostnih dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način ter sodeluje pri različnih oblikah promocije obrti in podjetništva (sejmi doma in v tujini, konference, kongresi…);
k/ izdaja in prodaja lastno strokovno literaturo, publikacije in revije;
l/ organizira izobraževanje in usposabljanje članov ter pri njih zaposlenih;
m/ sodeluje s Skladom za izobraževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih Slovenska Bistrica, s ciljem izobraževanja delavcev ob delu za potrebe obrti, preko svojih predstavnikov v organih sklada;
n/ sodeluje s Stanovanjsko ustanovo Slovenska Bistrica, ki skrbi za reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev, zaposlenih v obrti preko svojih predstavnikov v organih ustanove;
o/ Skladu za izobraževanje in Stanovanjski ustanovi nudi izvajanje najnujnejših del s strani strokovne službe zbornice;
p/ skrbi za organiziran oddih svojih članov in pri njih zaposlenih delavcev v počitniških enotah zbornice;
r/ zbornica lahko zbira sredstva za obnovo počitniških enot tudi v obliki referenduma ali na podoben način, tako s strani obrtnikov kakor tudi s strani delavcev, zaposlenih pri obrtnikih ter pri pravnih osebah, članicah OOZ in pri njihovih delavcih;
s/ spodbuja strokovno, kulturno, športno, rekreacijsko in tekmovalno dejavnost svojih članic ter članov;
š/ izvaja upravne zadeve v skladu z zakoni in drugimi predpisi (dejavnost točke VEM);
t/ ustanavlja in soustanavlja gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost v interesu članov zbornice;
u/ daje lastne nepremičnine oziroma premičnine v najem in nudi druge nastavitve za krajši čas;
v/ opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti ter druge naloge v interesu članic in članov, ki so opredeljene v tem statutu ali letnih programih dela.

3/ Zbornica lahko prevzame opravljanje dela tudi za druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in le-to dopušča narava dejavnosti. Zbornica lahko opravljanje posameznih del prenese na drugo fizično ali pravno osebo, če je to gospodarno in smotrno.

4/ Zbornica lahko na podlagi posamičnega ali skupnega interesa za uresničitev ciljev in nalog sodeluje z OZS in drugimi območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami. V ta namen lahko sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju.


7. člen
Poleg sredstev iz članarine, posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, plačil za opravljene storitve ter proračunskih sredstev lokalnih skupnosti, lahko zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane ter opravljanjem drugih nalog, skladno s sklepom skupščine zbornice in statutom zbornice.


8. člen
Dejavnosti zbornice se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje:

94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij


9. člen
Zbornica za vsako leto posebej sprejme program dela in finančni načrt, ki poleg določb tega statuta, predstavlja temeljne usmeritve za delo zbornice.


10. člen
1/ Delo zbornice je javno.
2/ Zbornica lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom določi, katero delo, posamezna dejanja, podatki in opravila niso dostopni javnosti.
3/ Zbornica ima vsa pooblastila v pravnem prometu in odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
4/ Zbornica lahko preko tiskanih in elektronskih medijev redno obvešča svoje člane in javnost o svojem delu ter drugih zadevah, pomembnih za člane.
5/ Funkcijo uredništva posameznega medija opravlja odgovorni urednik, ki odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter ga imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice. Programsko zasnovo medija sprejme upravni odbor zbornice, na predlog odgovornega urednika.


V. Članstvo ter pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice

11. člen
1/ Glede vstopa, izstopa in prenehanja članstva se uporabljajo določbe Statuta OZS.
2/ Pravice in obveznosti člana v zbornici zastopa:
a/ fizična oseba-osebno;
b/ samostojni podjetnik-osebno podjetnik, zakoniti zastopnik ali prokurist;
c/ pravna oseba-lastnik, družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist.
Status mora biti razviden iz poslovnega registra Slovenije in drugih uradnih evidenc.


12. člen
1/ V primeru, ko član grobo krši dobre poslovne običaje ali poslovno moralo in s svojimi ravnanji škodi ugledu zbornice ali OZS ali ne izpolnjuje svojih obveznosti in odgovornosti, lahko Upravni odbor zbornice poda Upravnemu odboru OZS predlog, da se člana izključi iz članstva OZS in hkrati zbornice.
2/ O predlogu zbornice odloča Upravni odbor OZS, skladno z določbami Statuta OZS.


13. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice so zlasti:
a/ aktivna volilna pravica v organe zbornice;
b/ aktivna in pasivna volilna pravica v druge oblike delovanja in odločanja v zbornici (sekcije, odbori, …) oziroma zbornice (člani teles oziroma organov drugih pravnih oseb,…), v skladu s statutom;
c/ sodelovanje v projektnih svetih in delovnih skupinah, ki se ustanovijo občasno oziroma po potrebi;
č/ udeležba pri upravljanju zbornice na podlagi tega statuta;
d/ dajanje pobud in predlogov za sprejemanje sprememb ter dopolnitev zakonov in drugih predpisov;
e/ dajanje pobud in predlogov za aktivnosti zbornice, ki jih potrebujejo člani
f/ uporaba storitev in druge strokovne pomoči, ki jo nudi zbornica;
g/ uresničevanje sprejetih sklepov organov zbornice;
h/ spoštovanje dobrih poslovnih običajev in kodeksa poslovne morale, sprejetih v zbornici;
i/ dajanje splošnih in posebnih informacij za potrebe opravljanja dejavnosti zbornice in uresničevanja interesov članov v zbornici;
j/ redno plačevanje članarine zbornici.


VI. Organi in organizacija zbornice

14. člen
1/ Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice, v katere je lahko pod pogoji in na način, določen v tem statutu in drugih aktih ter sklepih zbornice, izvoljen oziroma imenovan vsak član.
2/ Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja ter odločanja zbornice neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oziroma imenovani samo pod pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. V kolikor ima član do zbornice iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti dospele, zapadle, neplačane obveznosti kadarkoli v času opravljanja funkcije, je to lahko razlog za odpoklic oziroma razrešitev.
3/ V primeru prenehanja članstva iz katerega koli razloga, članu prenehajo vse funkcije oziroma v primeru prenehanja statusa aktivnega člana, članu prenehajo vse funkcije v organih zbornice.
4/ Mandatna doba članov organov zbornice traja štiri leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oziroma imenovani novi člani, razen v primeru ko so bili odpoklicani oziroma razrešeni.
5/ Za udeležbo na sejah, voljeni oziroma imenovani člani organov, lahko prejemajo sejnino in nadomestilo za materialne stroške, če tako odloči Upravni odbor zbornice, kateri odloči tudi o njihovi višini.
6/ Posamezni član je lahko največ dvakrat izvoljen za predsednika zbornice ali za predsednika nadzornega odbora.
7/ Člani organov zbornice so lahko predčasno razrešeni. Razreši jih organ, ki jih imenoval oziroma izvolil.


15. člen
Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

Predsednik zbornice, predsednik nadzornega odbora zbornice in direktor zbornice, ter strokovne službe so materialno in kazensko odgovorni za škodo, ki bi jo naklepno ali iz hude malomarnosti povzročili zbornici ali njenim članom.

1. Skupščina

16. člen
Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje 25 poslancev.
Pri sestavi skupščine se upošteva sestava članov glede na dejavnosti tako, da je zastopanih čim več različnih dejavnosti.
Sestavo skupščine podrobneje urejuje poslovnik o volitvah v skupščino.


17. člen
1/ Poslance v skupščino zbornice volijo oziroma imenujejo člani zbornice, po postopku in pod pogoji, določenimi v sklepu o razpisu volitev. Posamezni poslanec je lahko po preteku mandata ponovno izvoljen za poslanca skupščine zbornice.

2/ Sklep o razpisu volitev je skupščina dolžna sprejeti najpozneje tri mesece pred iztekom mandatne dobe organov zbornice. S sklepom o razpisu volitev skupščina imenuje tudi 3 člansko volilno komisijo, kot delovno telo, ki vodi postopek evidentiranja kandidatov ter presoja njihovo ustreznost glede na Zakon, Statut in s Sklepom o razpisu volitev določene pogoje ter pripravi predlog kandidatov skupščini.

3/ Če skupščina ne razpiše volitev v roku, določenem v prejšnjem odstavku, jih lahko razpiše predsednik zbornice.


18. člen
Seje skupščine vodi predsednik delovnega predsedstva ki ga za vsako sejo skupščine izvolijo poslanci skupščine izmed članov skupščine. Skupaj s predsednikom delovnega predsedstva, poslanci skupščine izvolijo še dva člana delovnega predsedstva.

Predsednik ima pravico s seje skupščine zbornice odstraniti tiste poslance ali druge prisotne, ki se ne držijo določil statuta in poslovnika o delu skupščine. Pred odstranitvijo je predsednik dolžan osebo o tem javno opozoriti.


19. člen
Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge:
a/ sprejema statut zbornice in njegove spremembe ter dopolnitve,
b/ sprejema pravilnik o nagrajevanju neprofesionalnih funkcionarjev zbornice,
c/ sprejema poročilo o delu za preteklo leto in potrjuje zaključni račun zbornice,
č/ sprejema program dela zbornice in finančni načrt zbornice ter njune spremembe in dopolnitve,
d/ odloča o dodatnih namenskih sredstvih, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi,
e/ odloča o prodaji nepremičnin v lasti zbornice in o nakupu nepremičnin,
f/ voli in razrešuje predsednika zbornice ter člane nadzornega odbora,
g/ na predlog predsednika zbornice imenuje in razrešuje člane upravnega odbora ter dva podpredsednika upravnega odbora, ki sta hkrati podpredsednika zbornice,
h/ na predlog predsednika Upravnega odbora zbornice imenuje/razrešuje direktorja zbornice,
i/ razpisuje volitve in določa način izvedbe volitev v organe in telesa zbornice,
j/ sprejema druge odločitve v skladu s tem statutom in drugimi akti zbornice.
k/ v primeru prenehanja delovanja zbornice, Skupščina v sklepu o prenehanju določi OZS, drugo obrtno-podjetniško zbornico ali lokalno skupnost na katero se prenese premoženje.


20. člen
1/ Skupščina zbornice zaseda najmanj enkrat letno oziroma po potrebi, z namenom razreševanja vprašanj iz njene pristojnosti.
2/ Sklic seje skupščine lahko zahteva predsednik zbornice, upravni odbor, nadzorni odbor, najmanj ena četrtina članov skupščine in najmanj 50 članov zbornice.
3/ V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena statuta, je predsednik zbornice dolžan sklicati sejo skupščine zbornice najkasneje na trideseti dan od dneva prejemka zahtevka. V primeru, da predsednik zbornice ne skliče seje skupščine v določenem roku, lahko sejo skupščine skliče predlagatelj.


21. člen
1/ Skupščina je sklepčna, če je na seji navzoča najmanj polovica izvoljenih poslancev.

2/ Skupščina sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih poslancev na seji.

3/ Kadar skupščina sprejema oziroma odloča o:
a/ sprejemu statuta zbornice, njegovih spremembah in dopolnitvah,
b/ spremembi območja delovanja zbornice,
c/ sklepih glede izvedbe postopka prenehanja zbornice,
č/ prodaji nepremičnin v lasti zbornice in nakupu nepremičnin,
d/ sprejemu programa dela in finančnega načrta zbornice, je za sprejem potrebna 2/3 večina glasov prisotnih poslancev na seji skupščine.


22. člen
1/ Če je seja skupščine nesklepčna, lahko predsednik skupščine v roku ene (1) ure ponovno skliče sejo skupščine z enakim dnevnim redom.
2/ Sklicana seja skupščine iz prvega odstavka tega člena je sklepčna ne glede na število prisotnih poslancev.
3/ V vabilu za sklic seje skupščine je vse povabljene potrebno opozoriti na določili 1. in 2. odstavka tega člena.


23. člen
1/ Na predlog oziroma zahtevo upravnega odbora lahko predsednik skupščine izjemoma skliče pisno sejo skupščine zbornice.

2/ Pisna seja skupščine se lahko izjemoma skliče za obravnavo vseh zadev, ki so v pristojnosti obravnavanja in in odločanja skupščine, razen v primerih odločanja o zadevah iz tretjega odstavka 21. člena statuta zbornice in v primerih volitev v organe zbornice.


24. člen
1/ Poslancu v skupščini zbornice lahko predčasno preneha mandat v primeru odpoklica oziroma razrešitve.

2/ Skupščina lahko praviloma odpokliče oziroma razreši poslanca v skupščini zbornice:
a/ če izgubi status iz 2. odstavka 11. člena Statuta
b/ če se neupravičeno ne udeleži 3 (treh) sej skupščine,
c/ na njegovo željo
č/ iz drugih subjektivnih razlogov (smrt, bolezen in podobno),
d/ če s svojimi dejanji ravna v nasprotju z določili tega statuta in s tem ovira delo skupščine ter škoduje članom zbornice.

3/ Predlog za razrešitev oziroma odpoklic poslanca lahko da Upravni odbor zbornice.

4/ Funkcijo poslanca, ki mu je predčasno prenehala funkcija, prevzame do izteka mandata naslednji kandidat, ki je dobil naslednji največje število glasov na kandidatni listi na zadnjih volitvah v organe zbornice.

2. Nadzorni odbor

25. člen
Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik in dva člana, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.


26. člen
Nadzorni odbor nadzira:
a/ izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice,
b/ uporabo sredstev zbornice, finančno-materialno poslovanje zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice,
c/ izvajanje sprejetega programa dela zbornice.


27. člen
1/ Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora, ki ga na svoji seji, izmed sebe, imenujejo člani nadzornega odbora.
2/ Način dela nadzornega odbora se lahko ureja s poslovnikom.


3. Upravni odbor

28. člen
1/ Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima 9 članov iz vrst članov skupščine zbornice.

2/ Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.

3/ Pri sestavi upravnega odbora je predsednik dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih dejavnosti.

4/ Izmed članov upravnega odbora predlaga predsednik dva podpredsednika upravnega odbora (lahko tudi enega), ki nadomeščata predsednika zbornice v času njegove odsotnosti in izvajata njegova pooblastila ter opravljata naloge, za katere ju je pooblastil predsednik zbornice.


29. člen
Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:
a/ skrbi in odgovarja za izvrševanje sklepov, odločitev in priporočil skupščine,
b/ obravnava poslovno poročilo z zaključnim računom in ga posreduje v sprejem in potrditev skupščini,
c/ sprejema kadrovski plan strokovnih služb zbornice
č/ obravnava gradiva za sejo skupščine in v zvezi z njimi zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe ter jih posreduje skupščini,
d/ obravnava in daje pobude za sprejem zakonov in drugih aktov v skladu s svojimi pristojnostmi,
e/ odloča o specifičnih zadevah s finančnega načrta, o njegovem rebalansu in o spremembah postavk v okviru sprejetega finančnega načrta,
f/ gospodari z nepremičninami in premoženjem zbornice,
g/ po potrebi imenuje svoje stalne odbore in občasna telesa (komisije, projektne skupine …)
h/ obravnava predloge za zmanjšanje ali odpis članarine in mnenje o tem posreduje Upravnemu odboru OZS,
i/ skrbi za usklajevanje dela in postopkov z drugimi zbornicami,
j/ odloča o ustanavljanju in ukinitvi sekcij,
k/ imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa organov ter organizacij v občini in OZS,
l/ določa, katere listine in podatki se štejejo za poslovno tajnost zbornice,
m/ obravnava in sprejema splošne akte zbornice, razen tistih, ki so v pristojnosti sprejemanja skupščine in nadzornega odbora,
n/ odloča o pristopu in podpisovanju listin o poslovnem sodelovanju z drugimi zbornicami ter asociacijami,
o/ odloča in sklepa o vseh drugih zadevah, za katere je pooblaščen po tem statutu in drugih splošnih aktih zbornice ter drugih predpisih.
p/ določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se članom zaračunavajo ter cenike,
r/ na predlog predsednika zbornice izmed zaposlenih na zbornici imenuje/razrešuje v.d. direktorja za dobo največ šest mesecev,
s/ daje soglasje, da OZS na zbornici vodi postopke izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter sprememb podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje,
š/ odloča in sklepa o vseh drugih zadevah, za katere je pooblaščen na podlagi tega statuta, drugih splošnih aktov zbornice in drugih predpisov.


30. člen
1/ Seje upravnega odbora pisno sklicuje in vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden izmed podpredsednikov upravnega odbora ali drug član upravnega odbora, če ga za to pooblasti predsednik.
2/ Seje upravnega odbora so sklepčne, če je na njih prisotna več kot polovica članov.
3/ Upravni odbor sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh prisotnih članov na seji upravnega odbora.


31. člen
1/ Za kvalitetno opravljanje nalog s svojega področja dela lahko upravni odbor imenuje stalne ali občasne odbore, ki imajo skupno s predsednikom od 3 do 5 članov.
2/ Področja dela in pristojnosti posameznega odbora določi upravni odbor s sklepom.


32. člen
1/ Predsednik zbornice ima lahko posvetovalni organ - kolegij, ki šteje skupaj s predsednikom največ 5 (pet) članov iz članstva OOZ Slovenska Bistrica in pripravlja in obravnava gradiva za seje upravnega odbora in druga gradiva, ki so potrebna za zastopanje interesov članstva.
2/ Sestavo kolegija določi predsednik zbornice
3/ Način dela upravnega odbora in njegovih odborov se lahko določi s poslovniki.


4/ Predsednik zbornice

33. člen
1/ Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in upravnega odbora zbornice.
2/ Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov skupščine za dobo štirih (4) let.
3/ Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora zbornice.


34. člen
1/ Za predsednika zbornice je lahko izvoljen predstavnik aktivnega člana zbornice, ki je državljan Republike Slovenije in je hkrati bodisi samostojni podjetnik posameznik, bodisi družbenik z najmanj 25% deležem v družbi in ima najmanj 4 leta izkušenj z delom v organih zbornice.
2 Če predsedniku zbornice preneha mandat, se na prvi naslednji seji skupščine izvoli novi predsednik za preostanek mandata.
3/ Če predsedniku zbornice predčasno preneha mandat zaradi razrešitve, preneha mandat tudi vsem članom upravnega odbora. Skupščina podeli pooblastilo enemu izmed podpredsednikov Upravnega odbora. Pooblaščeni podpredsednik Upravnega odbora zbornice opravlja tekoče posle do izvolitve novega predsednika. Na prvi naslednji seji skupščine zbornice se izvoli novi predsednik za preostali del mandata.


35. člen
Podpredsednika zbornice sta po svoji funkciji podpredsednika upravnega odbora zbornice. Podpredsednika zbornice nadomeščata predsednika zbornice v njegovi odsotnosti in izvršujeta sklepe upravnega odbora zbornice.


VII. Sekcije

36. člen
V zbornici se glede na izkazan interes članov kot oblike delovanja in odločanja ustanovijo sekcije ter odbori za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti, če so za to izpolnjeni določeni kadrovski pogoji in finančna sredstva za njeno delovanje.37. člen
Zaradi racionalnega načina dela se lahko člani posameznih dejavnosti združujejo s člani sosednjih zbornic in ustanovijo enotno sekcijo istovrstne dejavnosti.
O ustanavljanju in ukinjanju sekcij odloča upravni odbor zbornice na podlagi predloga članov ali po lastni presoji.
V primeru negativne odločitve upravnega odbora imajo člani pravico, da zahtevajo obravnavo na skupščini zbornice.


38. člen
1/ V sekcijo se združujejo vsi člani zbornice, ki pretežno opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost z namenom opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno dejavnost ali področje posamezne dejavnosti.

2/ Primarne naloge sekcij so naslednje:
a/ aktivnosti za izboljšanje dela in poslovanja članov, predvsem na področju kakovosti, standardizacije in meroslovja, uvajanje sodobnih tehnologij, metod vodenja in poslovanja,
b/ spremljanje pogojev poslovanja članov, njihovo medsebojno primerjanje in predlaganje njihovih sprememb,
c/ sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na domačem in tujih trgih,
č/ organiziranje aktivnosti za varovanje okolja in racionalno uporabo energije
d/ opredelitev potreb strokovnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja članov,
e/ oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice ter sekcijah v OZS,
f/ ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev,
g/ posredovanje poslovnih informacij,
h/ opravljanje drugih nalog v skladu s programom dela sekcije.


39. člen
Sekcija lahko za vsako leto posebej sprejme svoj program dela, ki mora biti skladen s tem statutom, programom
dela zbornice in njenim finančnim načrtom.


40. člen
1/ Vsaka sekcija ima članski zbor in izvršilni odbor. Članski zbor sestavljajo vsi člani sekcije. Izvršilni odbor sekcije ima lahko od 3 do 5 članov, ki se volijo na članskem zboru za obdobje 4 let.

2/ Ustanovni članski zbor sekcije skliče predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev sekcije. Mandat članov izvršilnega odbora sekcije mora sovpadati z mandatom članov organov zbornice.


41. člen
Članski zbor sekcije razreši člana izvršilnega odbora sekcije pred potekom mandata:
a/ če preneha opravljati dejavnost s področja dela sekcije,
b/ če s svojim delom ovira delo sekcije,
c/ če se neopravičeno ne udeleži več kot pol sej v enem letu,
č/ če je izgubil zaupanje članov, ki so ga izvolili,
d/ iz drugih razlogov.

V primeru, da predčasno preneha mandat članu izvršilnega odbora sekcije, se na prvem naslednjem sestanku članskega zbora sekcije izvoli oziroma imenuje novi član izvršilnega odbora sekcije za preostali del mandata.

Izvršilni odbor sekcije izvoli izmed svojih članov predsednika, lahko pa tudi največ do dva podpredsednika. Izvršilni odbor sekcije lahko razreši predsednika in podpredsednika v primeru, ko ta izgubi zaupanje članov izvršilnega odbora sekcije ter hkrati izvoli oziroma imenuje novega predsednika oziroma podpredsednika izvršilnega odbora izmed svojih članov za preostali del mandata.
Predsednik izvršilnega odbora sekcije je hkrati predsednik sekcije.


42. člen
Članski zbor je sklepčen, če je na seji prisotna najmanj polovica vseh članov sekcije.
Izvršilni odbor sekcije je sklepčen, če je na seji navzoča najmanj polovica članov izvršilnega odbora.
Izvršilni odbor sekcije sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov na seji. Kadar izvršilni odbor sekcije odloča o imenovanju ali razrešitvi predsednika, je za sprejem odločitve potrebna 2/3 večina glasov vseh članov izvršilnega odbora sekcije.


43. člen
Izvršilni odbor sekcije sprejema sklepe, stališča in predloge glede vseh nalog, ki jih ima sekcija po določbah tega statuta in svojih programih dela.
Način dela izvršilnega odbora se lahko opredeli s poslovnikom, ki ga sprejme izvršilni odbor sekcije v soglasju z upravnim odborom zbornice.


VIII. Oblike sodelovanja z OZS

44. člen
1/ Zbornica sodeluje z OZS v zvezi z vprašanji in nalogami, ki so opredeljene v tem statutu ter na podlagi medsebojnih interesov ali skupno zastavljenih nalog, z namenom zagotavljanja delovanja OZS in zbornice kot celovitega zborničnega sistema. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s posebno pogodbo.
2/ Uresničevanje zastavljenih nalog iz prejšnjega odstavka poteka preko organov v obliki pisnih informacij ali v obliki sestankov oziroma pogovorov. Pobudo za način sodelovanja lahko predlagajo zbornica in OZS, vsak na podlagi svojega ali skupnega interesa.

3/ O sklepih in stališčih, ki jih sprejmejo na sestankih iz drugega odstavka tega člena ter jih posredujejo zbornici, razpravljajo organi zbornice, ki so pristojni za posamezna vprašanja.


IX. Direktor
45. člen
1/ Poslovodni organ zbornice je direktor .
2/ Direktor zbornice je odgovoren za zakonitost dela zbornice. Organizira in vodi delo in poslovanje zbornice ter predstavlja in zastopa zbornico. V ta namen:
a) je odredbodajalec za strokovno službo in sopodpisuje poslovno-pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na delo strokovnih služb,
b) predlaga temelje poslovne politike zbornice, splošne akte zbornice, plan dela in finančni načrt ter ukrepe za njihovo izvajanje,
c) uresničuje posamične akte,
č) odloča o pravicah delavcev iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zbornice,
d) aktivno sodeluje na sejah organov zbornice,
e) opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami, tem statutom in drugimi splošnimi akti zbornice,
f) pripravi predlog kadrovskega plana,
g) opravlja druge naloge po sklepu upravnega odbora zbornice in drugih organov zbornice.


46. člen
1/ Direktor zbornice je odgovoren za svoje delo in delo strokovnih služb upravnemu odboru zbornice, skupščini zbornice in nadzornemu odboru zbornice.
2/ Direktor zbornice je lahko razrešen:
a) na lastno zahtevo,
b) v primeru subjektivnih razlogov,
c) če so bili zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal, kršeni interesi zbornice, zlasti, če je nastala večja škoda,
č) na podlagi sklepa o razrešitvi, sprejetega na podlagi nezaupnice direktorju, ki jo sprejme skupščina zbornice.
3/ Če je direktor zbornice razrešen, prevzame opravljanje njegove funkcije do izvolitve novega vršilec dolžnosti direktorja.


47. člen
1/ Za direktorja zbornice je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in druge posebne pogoje, ki jih določi upravni odbor zbornice.
2/ Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s direktorjem zbornice, nastopa v imenu delodajalca upravni odbor zbornice. Pogodbo o zaposlitvi podpiše predsednik zbornice.

48. člen
1/ Strokovna, finančna, administrativno-tehnična in druga dela opravlja strokovna služba zbornice, po sklepu Upravnega odbora tudi zunanja služba.
2/ Podrobnejšo organizacijo strokovne službe, naloge, ki jih mora izvajati strokovna služba zbornice, določene s tem statutom, programom dela, finančnim načrtom in navodili organov zbornice so določene s posebnima aktoma o organizaciji strokovnih služb in sistemizaciji delovnih mest.


49. člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih delavcev so urejene v splošnih aktih, kolektivnih pogodbah, ki obvezujejo delodajalca in v sklenjenih pogodbah o zaposlitvi.


X. Sredstva za delo zbornice

50. člen
Sredstva za delo zbornice so:
a/ članarina,
b/ posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi,
c/ plačila za opravljene storitve,
č/ proračunska sredstva lokalne skupnosti;
d/ sredstva pridobljena z izvajanjem projektov;
e/ drugi viri.


51. člen
S članarino se financira spremljanje in obravnavanje problematike dela obrti, skrb za njen skladen razvoj, zastopanje interesov članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti in pred državnimi organi preko OZS, vodenje obrtnega registra na območju delovanja zbornice ter naloge pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri OZS, zlasti:
a/ naloge zastopanja interesov gospodarstva v postopkih spremljanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike na nacionalni ravni in na ravni EU preko OZS;
b/ naloge po obrtnem zakonu in tem statutu, ki se opravljajo po programih za potrebe članstva oziroma obrti;
c/ posamične oblike svetovanj in izvajanje strokovne pomoči članom na njihovo zahtevo kot splošni napotki, ki ne zahtevajo izdelave posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana po načelih svetovalnih organizacij ob identifikaciji s kartico obrtnik;
d/ naloge informiranja in splošnega strokovnega svetovanja članstva,
e/ naloge s področja izobraževanja članov.


52. člen
1/ S članarino se zagotavljajo tudi materialno-kadrovski pogoji za delovanje zbornice in sredstva za investicije, projekte ter druge dogovorjene naloge zbornice.

2/ Druge storitve zbornica izvaja in zaračunava po tržnih načelih.

3/ Vsem članom, ki imajo plačano članarino, se lahko nudijo članski popusti pri plačljivih storitvah.

4/ O dodatnih storitvah za člane, ki se financirajo iz članarine, odloča Upravni odbor zbornice.


53. člen
1/ S finančnim načrtom zbornice se zagotavljajo sredstva za dejavnost zbornice, delovanje njenih organov, sekcij, strokovnih skupin in strokovne službe.

2/ S finančnim načrtom zbornice se posebej opredeli obseg dejavnosti, ki se financirajo iz članarine članov in drugega dela, ki se financira z ostalimi prihodki iz dejavnosti zbornice ter drugimi viri.


XI. Ugotavljanje dobrih poslovnih običajev

54. člen
1/ Zbornica ugotavlja, oblikuje in predlaga v sprejem dobre poslovne običaje ter kodekse poslovne morale.

2/ Zbornica preverja obstoječe in nove poslovne običaje glede na njihovo skladnost s predpisi ter potrebnost in smotrnost na določenem območju ali dejavnosti.


55. člen
1/ Postopek ugotavljanja dobrih poslovnih običajev, ki imajo krajevni pomen, se začne v zbornici, če gre za panožne običaje pa v sekciji.

2/ O predlogih posameznih poslovnih običajev se opravi razprava med člani. Dobre poslovne običaje in kodekse poslovne morale sprejme upravni odbor zbornice.


XII. Častno članstvo, priznanja

56. člen
1/ Zbornica lahko za zasluge pri razvijanju obrtništva in zasebnega podjetništva ter aktivnega dela v zbornici podeli naziv častnega člana zbornice in priznanja.

2/ Kriteriji in načini podeljevanja naziva častnega člana zbornice ter priznanja se določijo v posebnem pravilniku, ki ga sprejme upravni odbor zbornice.

3/ O podelitvi naziva častnega člana zbornice odloča upravni odbor zbornice s svojim sklepom, skladno z določili pravilnika iz prejšnjega odstavka.


XIII. Premoženje zbornice in prenehanje zbornice

57. člen
1/ Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica je pravna naslednica Zveze združenj samostojnih obrtnikov Občine Slovenska Bistrica, ustanovljene 19. januarja 1979, Zveze obrtnih združenj Slovenska Bistrica in Obrtne zbornice Slovenska Bistrica iz leta 1991 in s tem prevzame vse njihove pravice, obveznosti in odgovornosti, to je premoženje, dolgove in terjatve.
2/ Zbornica avtonomno uporablja in razpolaga s premoženjem, pridobljenim s sredstvi iz 47. člena, za uresničevanje namena in ciljev, zaradi katerih je bila ustanovljena, kot izhaja iz tega Statuta.

3/ Premoženje zbornice , ki je bilo ustvarjeno na podlagi članarin do 13. marca 2004 in prostovoljnih prispevkov obrtnikov ter premoženje, ki ga združujejo člani zbornice, je zasebna lastnina. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica avtonomno uporablja in razpolaga s tem premoženjem.

4/ Premoženje zbornice je zasebna lastnina in ga ne sme razdeliti svojim članom. Vsaka delitev premoženja zbornice med njene člane je nična.


58. člen
1/ Zbornica lahko preneha, če v skladu s Statutom tako določijo njeni člani, z likvidacijo ali s stečajem, pri čemer se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo likvidacijo in stečaj gospodarskih družb.

2/ O prenehanju skladno s prejšnjim odstavkom odločajo člani na zboru članov z 2/3 (dvotretjinsko) večino glasov prisotnih članov na zboru članov. Glede sklica in sklepčnosti članov se smiselno uporabljajo določbe tega Statuta o sklicu in sklepčnosti skupščine zbornice.

3/ V primeru, da OOZ Slovenska Bistrica preneha delovati, se premoženje zbornice prenese na OZS, drugo območno obrtno-podjetniško zbornico ali lokalno skupnost. V sklepu o prenehanju delovanja, skupščina zbornice določi OZS, drugo območno obrtno-podjetniško zbornico ali lokalno skupnost, na katero se prenese njeno premoženje.

4/ Lokalna skupnost mora preneseno premoženje uporabiti izključno za uresničevanje namena podpore obrtništvu in podjetništvu. Vsaka uporaba prenesenega premoženja v nasprotju s prejšnjim odstavkom je nična.
XIV. Sprememba statuta

59. člen
1/ Spremembe in dopolnitve tega Statuta se sprejmejo po enakem postopku kot Statut sam.

2/ Statut se lahko sprejme po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora OZS.

3/ V primeru spremembe območja delovanja zbornice skladno z določbami 5. člena tega Statuta, se čistopis Statuta pripravi na podlagi sklepa skupščine zbornice o spremembi območja delovanja, po pridobitvi soglasja Upravnega odbora OZS iz prejšnjega odstavka.


XV. Prehodne in končne določbe

60. člen
Organi zbornice in člani organov, kot so bili izvoljeni ali imenovani, nadaljujejo z delom po določbah tega Statuta do prve izvedbe volitev in imenovanja organov zbornice, vendar najdlje do izteka mandata, s čimer jim preneha mandat.


61. člen
Do uskladitve ostalih splošnih aktov zbornice, se določbe le teh še naprej uporabljajo, če niso v nasprotju s tem statutom, sicer se pa smiselno uporabljajo določbe tega Statuta.


62. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut zbornice z dne 6. maj 2016.


63. člen
Statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini zbornice in se objavi na oglasni deski zbornice.Slovenska Bistrica, 29. 5. 2020.


Predsednica
OOZ Slovenska Bistrica
Silvija Strižič l.r.

 
 
 
KONTAKT-LOKACIJA
Območna obrtno-podjetniška
zbornica Slovenska Bistrica

Špindlerjeva 2e
2310 Slovenska Bistrica

TELEFON
02 818-14-84

FAX
02 818-31-10
 
DELOVNI ČAS
PONEDELJEK-PETEK
7.00 - 15.00
SREDA
7.00 - 17.00

URADNE URE

PONEDELJEK IN PETEK
8.00 - 14.00
SREDA
8.00 - 16.30
 
PREDSTAVITEV
...Velike spremembe, ki jih je obrt doživljala skozi čas, so jo naredile še močnejšo.
Bistvene spremembe v odnosu do obrtništva smo v Sloveniji pričeli doživljati po osamosvojitvi, ko so nastopile velike družbene spremembe, ko so bile odpravljene ideološke ovire, zaradi katerih morda v preteklosti nismo mogli v popolnosti oživeti prizadevanj za razvoj obrti... [Preberi več]